ติดต่อเรา ThaiEnglish

ใบอนุญาตทำงานใหม่ (NEW WORK PERMIT)

++ คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในประเทศไทย สิ่งที่จะต้องมี คือ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) แต่การที่จะขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ได้นั้น ต้องเป็นคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง มิใช่ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (Tourist Visa / Transit Visa) เอกสารที่ใช้ประกอบ เช่น หลักฐานการศึกษาและประวัติการทำงาน หรือหลักฐานการสมรส (แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ก็เป็นเอกสารสำคัญ ที่ต้องนำมาประกอบในการยื่นขอใบอนุญาตทำงานด้วย เมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานมาแล้ว สิ่งแรกที่ต้องทำคือตรวจสอบ ข้อมูลต่างๆ ในใบอนุญาตทำงาน และระยะเวลาที่อนุญาตว่าถูกต้องหรือไม่

การขอใบอนุญาตทำงานใหม่
ปัจจุบัน การขอใบอนุญาตทำงาน หรือต่ออายุใบอนุญาตทำงาน จะมีการอนุญาตครั้งละสูงสุดไม่เกิน 2 ปี หรือครั้งละ 1 ปี โดยไม่ต้องต่ออายุตามอายุของวีซ่าอีกต่อไป

++ เมื่อคนต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงาน เป็นการแสดงถึงการเป็นผู้มีเงินได้ในประเทศไทยและหาก อยู่ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 180 วัน ของปีภาษี คนต่างด้าวต้องชี้แจงรายได้ต่อกรมสรรพากร โดยการยื่นแบบการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ภายในเดือน มีนาคม ของปีถัดไป

++ กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือรายละเอียดในใบอนุญาตทำงาน ท่านต้องแจ้งต่อสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานฯ หรือแรงงานฯ เพื่อดำเนินการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง

การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน(WORK PERMIT RENEWAL)

คนต่างด้าว ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ โดยท่านสามารถยื่นเอกสาร เพื่อขอต่ออายุการทำงานได้ที่ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงานฯ หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพ 1 – 10 ในท้องที่ที่ท่านได้รับอนุญาตให้ทำงาน เมื่อยื่นเอกสารครบถ้วน จะทราบผลการพิจารณา ภายใน 3 วัน

ปัจจุบันใบอนุญาตที่ออกให้มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออก ซึ่งไม่ต้องต่ออายุเท่าระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักรเหมือนเมื่อก่อน (อายุของวีซ่า) แต่ทั้งนี้ไม่มีผลเป็นการขยายระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง


ต้องการมืออาชีพเรื่อง ระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า จัดตั้งบริษัท โทรด่วน 0-2938-9525-6 :: You are visitor No.