ติดต่อเรา ThaiEnglish

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว (Foreign Business License)

คนต่างด้าวหมาย หมายความว่า

1. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
2. นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
3. นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยแต่มีหุ้นตั้งแต่กึ่งหนึ่ง เป็นของบุคคลและนิติบุคคลตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนโดยหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้จัดการเป็นบุคคลตามข้อ1
4. นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยแต่ มีหุ้นตั้งแต่กึ่งหนึ่ง เป็นของของบุคคลและนิติบุคคลตามข้อ 1 ข้อ2 หรือ ข้อ3

การขอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าวอาจแยกประเภทของธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่ม

1. คู่สัญญากับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และคู่สัญญาช่วง
2. สำนักงานผู้แทน
3. สำนักงานภูมิภาค
4. ธุรกิจทั่วไป

แต่ทั้งนี้มีธุรกิจหลายประเภทที่สงวนไว้สำหรับคนไทยตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจต่างด้าว พ.ศ.2542

1. บัญชีหนึ่ง เป็นธุรกิจที่ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ ด้วยเหตุผลพิเศษ
2. บัญชีสอง เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ หรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหัตถกรรมพื้นบ้าน หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยการอนุโลมของคณะรัฐมนตรี
3. บัญชีสาม เป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ทุนขั้นต่ำ เป็นเงินที่คนต่างด้าวใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทยต้องมีจำนวน ไม่น้อยกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าสองล้านบาท แต่กรณีประกอบธุรกิจต่างด้าวในวรรคแรกเป็นธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจต่างด้าว พ.ศ.2542 ทุนขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่าสามล้านบาท ที่สำคัญการเป็นธุรกิจต่างด้าวต้องมีหลักฐานการนำส่งเงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินลงทุนเข้ามาตามเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดไว้


ต้องการมืออาชีพเรื่อง ระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า จัดตั้งบริษัท โทรด่วน 0-2938-9525-6 :: You are visitor No.