ติดต่อเรา ThaiEnglish

การจดทะเบียนธุรกิจ (BUSINESS REGISTRATION)

บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด

โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการ พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการจดทะเบียนธุรกิจ เช่น จดคณะบุคคล, จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, จดทะเบียนย้าย, จดทะเบียนร้านค้า, จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, จดทะเบียนเพิ่มทุน, จดทะเบียนเลิกบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท, กรรมการเข้า – ออก, อำนาจกรรมการ, เพิ่มเติมวัตถุประสงค์, ย้ายสถานประกอบการ, เพิ่มสาขา, ลดสาขา เพิ่มทุน, ลดทุน ฯลฯ

+ การดำเนินการจัดตั้งบริษัท นั้น มีขั้นตอนการดำเนินการคร่าวๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : จองชื่อ

ในกรณีจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ผู้เริ่มก่อการหรือกรรมการของบริษัทจะต้องขอตรวจและจองชื่อบริษัทเสียก่อน ท่านต้องตั้งชื่อบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 ชื่อแต่ไม่เกิน 3 ชื่อ ชื่อที่จะใช้นั้นจะซ้ำหรือคล้ายกับคนอื่นที่จองหรือจดทะเบียนไว้ก่อนไม่ได้ เมื่อจองชื่อได้แล้วจะต้องขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติชื่อ โดยสามารถซื้อคำขอ และแบบพิมพ์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจทั้ง 7 แห่งหรือสำนักงาน พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด หรือสามารถจองชื่อได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.dbd.go.th

ขั้นตอนที่ 2 : จดหนังสือบริคณห์สนธิ

เตรียมจำนวนผู้ก่อการ หรือผู้ถือหุ้น อย่างน้อย 3 คน และคนไทยต้องถือหุ้นอย่างน้อย 51 % ของจำนวนหุ้นทั้งหมดมิฉะนั้นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นจะเข้าข่ายธุรกิจต่างด้าว ต้องใบขออนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าวด้วย และในปัจจุบันการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นตั้งแต่ 40 % ขึ้นไป หรือ คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ผู้ถือหุ้นไทยทุกคนต้องยื่นหลักฐานแสดงทางการเงินและชี้แจงที่มาของเงินที่นำมาซื้อหุ้นด้วย และในขั้นตอนการจดบริคณห์นี้จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัท แล้วจัดทำคำขอจดหนังสือบริคณห์ และเอกสารประกอบคำขอยื่นต่อนายทะเบียน เพื่อตรวจพิจารณา ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะจ้างคนต่างด้าว และขอใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ขั้นต่ำ 2,000,000 บาท ต่อ คนต่างด้าว 1 คน

ขั้นตอนที่ 3 : จดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัท ในปัจจุบันเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เพิ่มความสะดวก และรวดเร็วในการดำเนินการ โดยให้สามารถจดหนังสือบริคณห์สนธิและจดจัดตั้งบริษัทได้พร้อมกันในวันเดียวกันโดยไม่ต้องนัดวันประชุม หากสามารถเรียกผู้เป็นหุ้นส่วนมาประชุมได้ โดยในขั้นตอนนี้ต้องระบุที่ตั้งบริษัท จำนวนทุนที่ชำระ จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน กรรมการบริษัท และผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และเมื่อยื่นแบบฯการจดทะเบียนต้องมีตรายางบริษัทมาประทับต่อหน้าเจ้าหน้าที่ การลงลายมือชื่อของผู้เริ่มก่อการหรือกรรมการ จะต้องลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบคำขอด้วยตนเองจะมอบหมายบุคคลอื่นลงลายมือชื่อแทนไม่ได้ จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนพร้อมแสดงต้นฉบับบัตรประจำตัว หรือ ในกรณีที่ผู้เริ่มก่อการ หรือกรรมการไม่สามารถลงลายมือชื่อ ต่อหน้านายทะเบียน ให้ผู้เริ่มก่อการหรือกรรมการลงลายมือชื่อต่อหน้าสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาหรือบุคคลอื่นที่อนุญาติไว้ตามข้อกำหนดของกระทรวงฯหากท่านต้องการหนังสือรับรองรายการในทะเบียน ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะได้รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน และหนังสือรับรองรายการในทะเบียน ท่านสามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1-7 และส่วนจดทะเบียนกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ทาง www.dbd.go.th

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ (LICENSES)

ใบอนุญาต ในการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น บางธุรกิจจำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือบัตรต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ ซึ่งใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอาจแบ่งได้ตามลักษณะกิจการ ดังนี้คือ

1. ภัตตาคาร / ร้านอาหาร
- ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
- ใบอนุญาตขายสุรา
- ใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศไทย
- ใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศ

2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ทัวร์)
- ใบอนุญาตการทำบริษัททัวร์ ซึ่งต้องเสียค่าหลักประกัน ซึ่งมี 3 แบบ คือแบบเฉพาะพื้นที่ 10,000 บาท แบบทัวร์ในประเทศ (Inbound) 50,000 บาท และทัวร์ต่างประเทศ (Outbound) 100,000 บาท

3. ใบอนุญาตทางธุรกิจ อื่น ๆต้องการมืออาชีพเรื่อง ระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า จัดตั้งบริษัท โทรด่วน 0-2938-9525-6 :: You are visitor No.