ติดต่อเรา ThaiEnglish

บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)

:: ธุรกิจที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนนั้น ต้องเป็นกิจการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กิจการผลิตเพื่อการส่งออก กิจการที่ใช้ทุนแรงงานหรือบริการในอัตราที่สูง หรือกิจการที่ใช้ผลผลิตทางการเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ และกิจการนั้นยังไม่มีในราชอาณาจักร หรือมีแต่ไม่เพียงพอ หรือมีกรรมวิธีที่ไม่ทันสมัย

1. วิธีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน

• ผู้สนใจและประสงค์จะขอรับการส่งเสริมการลงทุน สามารถขอเอกสารเผยแพร่ขอคำแนะนำ
ด้านการลงทุน และแบบฟอร์มคำขอรับการส่งเสริม (กกท.01) ได้ที่ศูนย์บริการลงทุน ทั้งนี้ เมื่อกรอกคำขอในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นคำขอจำนวน 2 ชุด ที่สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค หรือสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ และทำสำเนา คำขออีก 1 ชุด เพื่อผู้ขอรับการส่งเสริมเก็บไว้เป็นสำเนา หรือสามารถส่งเอกสารออนไลน์ก็ได้

• ในกรณีที่ผู้ขอรับการส่งเสริมยังไม่ได้จัดตั้งบริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ์ ผู้ขออาจยื่นคำขอรับการส่งเสริมได้ในนามบุคคลธรมดาได้ แต่ผู้ขอรับการส่งเสริมนั้นจะต้องจัดตั้ง บริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ์ ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ผู้ขอรับการส่งเสริม ได้ตอบรับมติคณะกรรมการให้การส่งเสริมแล้ว

2. การพิจารณาโครงการที่ขอรับการส่งเสริม สำนักงานจะพิจารณาคำขอรับการส่งเสริมให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการ นับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอพร้อมด้วยเอกสาร และหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาครบถ้วน ส่วนคำขอรับการส่งเสริมที่มีขนาดการลงทุน ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไปที่ผลิตเพื่อการจำหน่ายภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่จะต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งจะใช้เวลาเพิ่ม ขึ้นอีก 30 วัน รวมเป็นประมาณ 90 วันทำการ

3. การแจ้งมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติการส่งเสริม หลังจากคำขอรับการส่งเสริมได้ผ่านการพิจารณาแล้ว สำนักงานเลขานุการกรมจะแจ้งมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้การส่งเสริมแก่ผู้ขอให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ

4. การออกบัตรส่งเสริม ผู้ขอรับการส่งเสริมจะต้องตอบรับมติให้การส่งเสริมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ หากไม่สามารถตอบรับมติภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถขอขยายเวลาตอบรับมติและขอขยายเวลาเพื่อส่งเอกสารประกอบการออกบัตร ส่งเสริมได้ เมื่อตอบรับแล้วจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการออกบัตรส่งเสริม ตามที่สำนักงานกำหนดไว้ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันตอบรับมติได้ที่สำนักเลขานุการกรม

บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
หมวด 6 เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก
หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

สิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการได้รับการส่งเสริมบีโอไอ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี

สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี เช่น ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบในการผลิตรวมทั้งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี เช่น ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการเข้ามาทำงาน รวมทั้งอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการ


ต้องการมืออาชีพเรื่อง ระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า จัดตั้งบริษัท โทรด่วน 0-2938-9525-6 :: You are visitor No.